Algemene Voorwaarden

Xclusive Entertainment

Gevestigd te Veldhoven

1 Definities

In deze algemene voorwaarden, en in een overeenkomst waarop deze toepasselijk zijn, wordt verstaan:

1.1 Onder opdrachtgever: de (rechts) persoon, die aan “Xclusive Entertainment” een opdracht

heeft verstrekt tot advisering en verzorging van entertainment, organisatie van, of uitvoering van een

evenement.

1.2 Onder “Xclusive Entertainment” hierna “opdrachtnemer”: de (rechts)persoon, die zich

jegens opdrachtgever heeft verbonden tot advisering en verzorging van entertainment, organisatie van,

of uitvoering van een evenement, dan wel die zich -in het offertestadium - bereid is zich daartoe te

verbinden.

1.3 Onder overeenkomst: een overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer tot

advisering en verzorging van entertainment, organisatie van, of uitvoering van een evenement.

1.4 Onder artiest: iedere artiest (in de meest ruime zin), spreker of musicus, alleen of in

groepsverband, die zich jegens opdracht-nemer tot het geven van een optreden heeft verbonden.

1.5 Onder productiedatum of uitvoerdatum: de (eerste) dag waarop het krachtens een

overeenkomst door opdrachtnemer te organiseren of uit te voeren evenement zal plaatsvinden.

1.6 Onder locatie/tijd: de met opdrachtgever overeengekomen plaats en tijd van uitvoering van een

(gedeelte van een) evenement.

1.7 Onder uitkoopsom: de all-in prijs voor het desbetreffende onderdeel van een door

opdrachtnemer te leveren entertainment, te organiseren of uit te voeren evenement waarop deze term

betrekking heeft, met inbegrip van belastingen (uitgezonderd omzetbelasting), premieheffing, indien van

toepassing.

2 Algemeen

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, opdrachten en

overeenkomsten alsmede van de uitvoering daarvan, waarbij “Xclusive Entertainment”, hierna

“opdrachtnemer”, als opdrachtnemer opdrachten aanvaardt met betrekking tot het (doen) verrichten van

diensten, zoals o.a. het adviseren en verzorgen van entertainment, het organiseren en verzorgen van

evenementen, festiviteiten, bedrijfsfeesten, bruiloften, promoties en consultancy en advies ter zake het

voorgaande alsmede op de verkoop en levering van goederen in de ruimste zin des woord zoals onder

meer het engageren van sprekers, dagvoorzitters, columnisten, adviseurs, interviewers, presentatoren,

consultants, schrijvers, artiesten en dergelijke en het ter beschikking stellen van personen, ruimtes en

materialen.

2.2 De onderhavige voorwaarden gelden tevens ten behoeve van derden die voor de uitvoering

door opdrachtnemer worden ingeschakeld.

2.3 Eventuele door opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden, hoe ook genaamd, zijn

niet van toepassing op overeenkomsten als bedoeld in 1.1, tenzij deze voorwaarden of een of meerdere

bepalingen door opdrachtnemer uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard. Door het verstrekken van een

opdracht doet de opdrachtgever afstand van eventueel zijnerzijds gehanteerde algemene voorwaarden.

2.4 Wijzigingen in de tussen opdrachtnemer en opdrachtgever gesloten overeenkomsten en

afwijkingen van deze algemene voorwaarden zullen slechts van kracht zijn, indien zij schriftelijk tussen

opdrachtnemer en opdrachtgever zijn overeengekomen. Overeengekomen afwijkingen gelden nooit

voor meer dan een verstrekte opdracht, tenzij dit wederom schriftelijk is bevestigd.

2.5 Indien opdrachtnemer bij de uitvoering van de overeenkomst derden inschakelt, is zij bevoegd

alle verweren die deze derden tegen opdrachtnemer kunnen inroepen tegen de opdrachtgever in te

roepen.

2.6 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of

gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene

voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Opdrachtnemer en opdrachtgever zullen dan in overleg

treden teneinde nieuwe

bepaling te vervanging van nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen waarbij zoveel mogelijk

het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.

2.7 Indien opdrachtnemer niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit

niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat opdrachtnemer in enigerlei mate het

recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarde te

verlangen.

3 Offertes / Contracten

3.1 Alle door of namens opdrachtnemer gedane offertes zijn geheel vrijblijvend, en verbinden

opdrachtgever tot geen enkele verplichting jegens opdrachtnemer. Alle offertes zijn 14 dagen geldig,

tenzij anders vermeld in de offerte. Na deze periode vervallen eventuele opties en behoudt

opdrachtnemer zich het recht voor, de voor de uitvoering van de offerte gereserveerde capaciteit aan te

wenden voor andere aanvragen.

3.2 Verstrekt opdrachtnemer een samengestelde prijsopgave, dan bestaat er geen verplichting tot

uitvoering van een gedeelte van de opgave tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel

opgegeven prijs.

3.3 Alle in een offerte verwerkte gegevens dienen uitsluitend tot het gebruik in het kader van de te

verstrekken of verstrekte opdracht en mogen door opdrachtgever niet voor andere doeleinden worden

gebruikt.

3.4 Tussen opdrachtnemer en opdrachtgever is pas een overeenkomst tot stand gekomen nadat

de akkoordverklaring met de offerte of de gegeven opdracht opdrachtnemer heeft bereikt. Een

overeenkomst met de opdrachtnemer komt slechts tot stand indien de opdrachtnemer een door de

opdrachtgever verstrekte opdracht schriftelijk of langs elektronische weg heeft bevestigd. Naderhand

gemaakte aanvullende afspraken in afwijking van de offerte of opdracht ter zake meer- of minderwerk

behoren, om te kunnen gelden, afzonderlijk en schriftelijk te worden overeengekomen. De

opdrachtnemer is niet gebonden aan mondelinge toezeggingen, tenzij deze schriftelijk bevestigd zijn.

3.6 Opdrachtnemer zal de overeenkomst doormiddel van een contract schriftelijk vastleggen en zo

spoedig mogelijk aan de opdrachtgever sturen. De opdrachtgever zorgt ervoor dat een ondertekend

exemplaar van dit contract binnen uiterlijk 5 (vijf) dagen na dagtekening bij opdrachtnemer is.

3.7 Indien het getekende contract niet binnen deze in 3.6 genoemde termijn door opdrachtnemer is

ontvangen, heeft opdrachtnemer behoudens recht op nakoming, het recht het contract te ontbinden

zonder schadeplichtig te zijn.

3.8 Meer-werkzaamheden op verzoek van de opdrachtgever, die geen deel uitmaken van de

overeenkomst, zullen door de opdrachtnemer afzonderlijk aan de opdrachtgever in rekening worden

gebracht. Onder meer-werkzaamheden wordt verstaan: alle buiten de in de opdrachtbevestiging

genoemde diensten en leveringen die de opdrachtnemer verricht voor de opdrachtgever.

3.9 De opdrachtnemer is niet gebonden aan offertes, waarin kennelijke verschrijvingen of telfouten

voorkomen. Verminkingen in e-mails en onnauwkeurige opgaven per telefoon, fax en dergelijke kunnen

niet ten nadele van de opdrachtnemer worden uitgelegd, voor zover deze onduidelijkheden niet aan de

opdrachtnemer toe te rekenen zijn.

3.10 De in een offerte of overeenkomst vermelde prijzen zijn exclusief het wettelijk verschuldigde BTW

percentage, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.

3.11 Indien de opdrachtgever minderjarig is, dient medegetekend te worden door een wettelijk

vertegenwoordiger

4 Prijzen

4.1 Prijsopgaven worden steeds gedaan op basis van de op het tijdstip van offerte c.q. opdracht

geldende prijzen.

4.2 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen zijn alle prijzen exclusief BTW, vergoedingen voor

auteurs- en

naburige rechten, royalties en overige heffingen. De opdrachtnemer brengt dergelijke opslagen, voor

zover van toepassing, apart aan de opdrachtgever in rekening.

5 Uitvoering

5.1 De uitvoering van de overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer is gebaseerd op

de door opdrachtgever aangegeven aard van het evenement, opgegeven aantallen en opgegeven

omstandigheden. Indien de opgave van de opdrachtgever niet overeenkomt met de daadwerkelijke

aantallen, omstandigheden of aard van het evenement, is opdracht-nemer niet aansprakelijk voor

eventuele gevolgen daarvan.

5.2 Indien tijdens de uitvoering van een overeenkomst op verzoek van opdrachtgever wordt

afgeweken van hetgeen oorspronkelijk werd overeengekomen, zullen de meerkosten daarvan aan

opdrachtgever worden doorberekend.

5.3 Indien opdrachtgever voor hem uit een overeenkomst met opdrachtnemer voortvloeiende

verplichting niet nakomt, heeft opdrachtnemer het recht de nakoming van alle verplichtingen jegens

opdrachtgever op te schorten en alle overeenkomsten met opdrachtgever te ontbinden, zonder dat

daarvoor ingebrekestelling, dan wel rechterlijke tussenkomst benodigd is, een en ander met behoud van

recht op schadevergoeding. In dat geval is al hetgeen opdrachtgever aan opdrachtnemer verschuldigd

is terstond opeisbaar.

5.4 Opdrachtnemer is gerechtigd zonder bericht en zonder toestemming van opdrachtgever de

opdracht of onderdelen daarvan te laten verrichten door niet bij hem in dienst zijnde derden, indien dit

naar het oordeel van opdrachtnemer een goede en efficiënte uitvoering van de opdracht bevordert.

Verantwoordelijkheid voor de organisatorische aspecten van het evenement blijft bestaan ten aanzien

van opdrachtnemer, tenzij door derde partij en opdrachtgever een nieuwe overeenkomst aangegaan

wordt.

5.5 Indien voor de uitvoering van de overeenkomst toestemming van een derde nodig is, draagt

opdrachtgever zorg voor een tijdige verkrijging van de toestemming op kosten van de opdrachtgever.

Opdrachtgever verstrekt uiterlijk een week voor de uitvoering van de opdracht schriftelijk bewijs aan

opdrachtnemer dat de toestemming verkregen is. Het niet

verkrijgen van de vereiste toestemming komt geheel voor risico van opdrachtgever.

5.6 Een eventueel televisie/radio optreden of een optreden in het buitenland van een artiest (dit te

overleggen met deugdelijk contract) heeft altijd voorrang op een optreden in Nederland. In dit geval

komt de overeenkomst te vervallen en zullen de contractanten in onderling overleg en desgewenst door

de opdrachtgever een vervangend optreden tegen dezelfde gage overeenkomen. Hetzelfde geldt indien

de artiest verhinderd wordt vanwege plaatopname, mits deze uiterlijk vier weken van te voren aan de

opdrachtgever kenbaar zijn gemaakt.

6 Verantwoordelijkheden Opdrachtgever

6.1 Opdrachtgever dient zelf zorg te dragen voor de toestemming van derden en vergunningen die

benodigd zijn voor uitvoering van een overeenkomst waaronder inbegrepen vereiste licenties ter zake

van auteursrechten (BUMA) en naburige rechten. De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer voor

alle gevolgen die voortvloeien uit het niet beschikken over deze licenties.

6.2 Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het handelen en nalaten van de bezoekers van een

krachtens een overeenkomst door opdrachtnemer georganiseerd of uitgevoerd evenement.

6.3 Tenzij anders overeengekomen, zal opdrachtgever op eigen kosten zorgen voor voldoende

maatregelen om de veiligheid te waarborgen van artiesten en bezoekers van een krachtens een

overeenkomst georganiseerd of uitgevoerd evenement. Indien reeds afspraken zijn gemaakt over

vorenbedoelde maatregelen, is opdrachtnemer niettemin gerechtigd om aanvullende eisten ter zake te

stellen, wanneer gewijzigde omstandigheden (zoals bijvoorbeeld toegenomen populariteit van een

artiest) daartoe nopen.

6.4 Indien opdrachtgever onvoldoende maatregelen neemt om een veilige uitvoering van een

evenement te garanderen, is opdrachtnemer gerechtigd het evenement geheel of gedeeltelijk geen

doorgang te laten vinden, zonder dat opdrachtgever enige aanspraak kan maken op een

schadevergoeding of korting op de met opdrachtnemer overeengekomen prijs.

7 Engagementen en bepalingen met betrekking tot het optreden

7.1 De opdrachtgever zal zorg dragen voor een afsluitbare verwarmde kleedruimte (in de directe

nabijheid van de speelplek en afgesloten van publiek) met tafel en stoelen (voor het aantal artiesten +

crew), spiegel, wasgelegenheid met warm stromend water, stroomvoorziening en voldoende licht +

toilet in de buurt.

7.2 Wanneer er een bodypainting act is ingehuurd dient de opdrachtgever ook zorg te dragen voor

een afsluitbare douche.

7.3 De opdrachtgever zorgt voor een gratis parkeergelegenheid in de directe nabijheid van de

speellocatie en op loopafstand van de kleedruimte. Eventuele parkeerkosten komen voor rekening van

de opdrachtgever.

7.4 De artiesten moeten kunnen laden/lossen bij de speellocatie.

7.5 De opdrachtgever verstrekt de artiest(en) en crew een redelijk aantal consumpties (koffie, thee,

fris) gedurende de tijd van aanwezigheid (minimaal 2 consumpties per uur) en rond lunchtijd een

eenvoudige (vegetarische) broodmaaltijd. In geval van een avondoptreden dienen artiest(en) en crew te

worden voorzien van een eenvoudige warme (vegetarische) maaltijd.

7.6 In het geval dat weeromstandigheden, natte onder- of speelgrond of gevaarlijke situaties het

optreden dienen te verhinderen heeft de opdrachtnemer en/of haar artiest(en) het recht het optreden uit

te stellen of af te lasten wegens veiligheid risico voor artiest en/of publiek. De beoordeling geschiedt

door de artiest. Indien een optreden niet mogelijk is, zal naar een geschikte oplossing worden gezocht.

Zoals afwijken van speeltijden, vinden van overdekte / verwarmde speelplekken etc. Indien deze

oplossing niet gevonden wordt is de opdrachtgever aan opdrachtnemer verplicht de gehele uitkoopsom,

reis- en verblijfskosten te vergoeden.

7.7 Een rider of overzicht van de technische gegevens voor het optreden kan onderdeel zijn van

het contract.

7.8 De opdrachtgever zorgt voor professionele faciliteiten, zoals bepaald in de overeenkomt en/of

besproken met de artiest of diens vertegenwoordiger. Onder professionele faciliteiten worden onder

andere verstaan geluidsapparatuur, audiovisuele middelen, microfoon, scherm, beamer, katheder, licht,

een podium en dergelijke in de ruimste zin des woord. De opdrachtgever staat ervoor in dat deze

faciliteiten tijdig zijn opgesteld, zich in goede staat bevinden en voldoen aan eventuele veiligheidseisen.

7.9 De artiest wordt geacht zelf alle voor zijn optreden vereiste papieren te bezitten, zoals

bijvoorbeeld werk- en verblijfsvergunningen. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor enige schade

als gevolg van het ontbreken ervan.

7.10 De opdrachtgever staat in voor de veiligheid van de artiest, een en ander ter beoordeling van

de opdrachtnemer dan wel de artiest.

7.11 Indien de artiest optreedt buiten Nederland is de opdrachtgever verantwoordelijk voor strikte

naleving van de ter plaatse geldende wet- en regelgeving. In geval van twijfel dien de opdrachtgever

onverwijld contact op te nemen met de opdrachtnemer.

7.12 Indien de opdrachtgever niet aan de in dit artikel genoemde verplichtingen heeft voldaan is

opdrachtnemer niet gehouden tot nakoming van haar verplichtingen, noch aansprakelijk voor schade als

gevold van tekortschieten in de nakoming ervan, onverminderd de verplichting van de opdrachtgever de

volledige overeengekomen vergoeding te betalen.

8 Verhindering van de Artiest

8.1 Indien de artiest is verhinderd als gevolg van ziekte of een noodgeval zal de opdrachtnemer:

 1. In overleg met de opdrachtgever voor een vervang(st)er zorgdragen, waarbij de eventuele

meer- of minderprijs met de opdrachtgever vooraf zal worden overlegd

 1. In overleg met de opdrachtgever indien mogelijk het optreden verplaatsen naar een andere

datum; of

 1. Indien opdrachtnemer en de opdrachtgever geen overeenstemming bereiken, de

overeenkomst ontbinden onder restitutie van eventueel betaalde voorschotten.

8.2 De opdrachtnemer is jegens de opdrachtgever niet gehouden tot vergoeding van schade die de

opdrachtgever zal lijden als gevolg van verhindering van de artiest.

9 Re-boekingen van de Artiest(en)

9.1 Het is opdrachtgever niet toegestaan informatie te vragen aan de artiest betreffende gages,

adressen, telefoonnummers, noch enige andere informatie ter zake van de betrekking die de artiest

heeft met de opdrachtnemer.

9.2 De opdrachtgever gaat akkoord dat alle toekomstige boekingen van de artiest via

opdrachtnemer worden gedaan en niet rechtstreeks met de artiest(en) voor een periode van 18

maanden vanaf de datum van dit contract.

9.3 Wanneer gasten of bezoekers geïnteresseerd zijn in de artiest zal deze naar opdrachtnemer

verwijzen voor meer informatie.

10 Beëindiging van de overeenkomst

10.1 Annuleert opdrachtgever de gegeven opdracht of reservering geheel dan wel gedeeltelijk, dan is

hij aan opdrachtnemer annuleringskosten verschuldigd. Deze

annuleringskosten bedragen, uitgedrukt in percentages van het overeengekomen totaalbedrag van de

overeenkomst:

- in geval van uitstel of annulering tot uiterlijk dertig dagen voor en op de dag(en) van uitvoering, 100%.

- in geval van uitstel of annulering in de periode liggend tussen de honderdtwintig dagen en dertig dagen

voor de dag(en) van uitvoering, minimaal 75%.

- in geval van uitstel of annulering uiterlijk honderdtwintig dagen voor de dag(en) van uitvoering,

minimaal 50%.

10.2 Indien opdrachtnemer dit wenst, is opdrachtgever daarnaast gehouden tot vergoeding van alle

verdere uit de bewuste annulering voortvloeiende (directe en indirecte) schade.

10.3 Indien opdrachtgever een overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleert, is hij, indien het een

annulering betreft ten aanzien van zaken of diensten geleverd door derden als onderaannemer van

opdrachtnemer, bovendien altijd als vergoeding verschuldigd de (annulerings-)kosten, die

opdrachtnemer aantoonbaar aan deze derden verschuldigd zal zijn, naast de annuleringskosten als

vermeld onder 10.1.

10.4 Gehele of gedeeltelijke annulering van een overeenkomst door de opdrachtgever kan

uitsluitend schriftelijk plaatsvinden. De datum waarop de schriftelijke annulering opdrachtnemer heeft

bereikt, is bepalend voor de vaststelling van de hoogte van de annuleringskosten.

10.5 Opdrachtnemer is gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien de opdrachtgever:

 1. oneigenlijk gebruik maakt van de diensten van de opdrachtnemer;
 2. handelt in strijd met de goede naam of met belangen van de opdrachtnemer;
 3. informatie verspreidt of anderszins handelt, in strijd is met (inte )nationale wet- en regelgeving

of met hetgeen in het maatschappelijk verkeer betaamt;

 1. discriminerende informatie verspreidt of zich anderszins discriminerend gedraagt ten aanzien

van onder meer uiterlijk, ras, religie, geslacht, cultuur en afkomst;

 1. zijn faillissement aanvraagt of failliet wordt verklaard;
 2. surseance van betaling aanvraagt of aan hem surseance van betaling wordt verleend;
 3. zijn bedrijf verkoopt of liquideert.

In deze gevallen is de opdrachtgever gehouden aan de opdrachtnemer alle reeds voor de uitvoering van

de overeenkomst gemaakt kosten te vergoeden en is opdrachtnemer niet aansprakelijk voor schade

voortvloeiend uit het niet uitvoeren c.q. voortijdig beëindigen van de overeenkomst.

10.6 Opzegging van de overeenkomst geschiedt per aangetekend schrijven. Voor de vaststelling

van de annuleringskosten wordt uitgegaan van de datum van ontvangst van dit aangetekend schrijven

door de opdrachtnemer.

11 Overmacht

11.1 Indien als gevolg van een of meer in artikel 11.2 vermelde oorzaken opdrachtnemer door

overmacht niet of niet in redelijkheid aan zijn verplichtingen kan voldoen, is opdrachtnemer ontslagen

van zijn plicht tot nakoming van de overeengekomen termijn voor reservering of uitvoering van de

opdracht, zonder dat opdrachtgever recht heeft op vergoeding van kosten, schade of rente.

11.2 Van overmacht aan de zijde van opdrachtnemer is sprake indien opdrachtnemer na het sluiten

van de overeenkomst met opdrachtgever verhinderd wordt aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst

of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge van oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog,

oproer, onlusten, werkstaking, uitsluiting, brand, milieu- en waterschade, overstroming,

overheidsmaatregelen, extreme weersomstandigheden, een van overheidswege afkondiging van

nationale rouw, ziekte of arbeidsongeschiktheid van de artiest, storingen in de diensten van derden dan

wel alle overige oorzaken buiten de schuld of de risicosfeer van opdrachtnemer ontstaan.

11.3 Voor zover opdrachtnemer voor de uitvoering van een overeenkomst (mede) afhankelijk is van

al dan niet door hem ingeschakelde derden, zullen tekortkomingen die het gevolg zijn van een handelen

of nalaten van deze derden niet aan opdrachtnemer toegerekend kunnen worden. Onder zodanig

handelen of nalaten dient mede verstaan te worden het niet verschijnen van een artiest wegens ziekte.

11.4 Indien de uitvoering van de overeenkomst geen doorgang kan vinden wegens het ontbreken

van de benodigde vergunningen bij de opdrachtgever zal dit niet als overmacht worden beschouwd en is

de opdrachtgever derhalve gehouden het volledig overeengekomen bedrag aan opdrachtnemer uit te

betalen.

11.5 In geval van overmacht als bedoeld in 11.2 zal opdrachtnemer daarvan mededeling doen aan

opdrachtgever. Opdrachtgever heeft na verzending van deze mededeling gedurende 8 dagen het recht

de opdracht schriftelijk te annuleren. Indien opdrachtnemer reeds een deel van de opdracht heeft

uitgevoerd, heeft opdrachtnemer recht op vergoeding van hetgeen reeds werd uitgevoerd, vermeerderd

met in rekening gebrachte kosten van derden.

11.6 Opdrachtnemer heeft het recht te zorgen voor een behoorlijke vervangende prestatie, indien

een overeenkomst als gevolg van onvoorziene omstandigheden geheel of gedeeltelijk niet kan worden

uitgevoerd zoals overeengekomen, zonder dat daaruit voor opdrachtgever een recht ontstaat op korting

op de overeengekomen prijs of ontbinding van de overeenkomst. Opdrachtnemer is verplicht

opdrachtgever op de hoogte te stellen van dergelijke omstandigheden, zodra hij daarvan zelf op de

hoogte is.

12 Reclames

12.1 Opdrachtgever is verplicht bij de uitvoering van de verstrekte opdracht te controleren of de

uitvoering van de opdracht overeenkomt met hetgeen opdrachtgever wenst.

12.2 Reclames naar aanleiding van de uitvoering van een overeenkomst dienen zo spoedig

mogelijk, doch uiterlijk binnen 5 dagen nadat de uitvoering is voltooid, per aangetekende brief aan

opdrachtnemer medegedeeld te worden, zulks op straffe van verval van welke aanspraak dan ook. Voor

de vaststelling van de datum wordt uitgegaan van de datum van ontvangst van dit aangetekend

schrijven door de opdrachtnemer.

Uitgangspunt bij reclames is de tussen partijen overeengekomen offerte of opdrachtbevestiging.

Kennelijke druk-, schrijf- en/of telfouten, dan wel onduidelijkheden in offertes, opdrachtbevestigingen

binden opdrachtgever niet.

12.3 Alle rechten van de Opdrachtgever om schadevergoeding, ontbinding of nakoming te vorderen

in geval van gebreken in nakoming van de overeenkomst vervallen zeven dagen na voltooiing van

uitvoering van de overeenkomst.

12.4 Geringe afwijkingen in de uitvoering ook in esthetische zin, leveren geen grond op tot reclame.

12.5 Een aantoonbaar gebrek in een onderdeel van de uitvoering van de opdracht geeft

opdrachtgever niet het recht de totaal geleverde prestatie af te keuren.

Opdrachtnemer aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor tekortkomingen die zijn veroorzaakt of

ontstaan door schuld of toedoen van opdrachtgever of derden, dan wel door van buiten komende

oorzaken.

12.6 Ingeval de reclame een ontvangen factuur betreft, dient deze binnen 8 dagen na factuurdatum

per aangetekende brief ter kennis van opdrachtnemer te worden gebracht. Reclames die

opdrachtnemer na het verstrijken van de hiervoor genoemde termijn van 8 dagen bereikt, geven

opdrachtnemer het recht deze niet in behandeling te nemen. Opdrachtgever wordt geacht na het

verstrijken van de termijn van 8 dagen als voornoemd, akkoord te zijn gegaan met de hem toegezonden

factuur.

12.7 De opdrachtgever is niet bevoegd zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst op te

schorten of te verrekenen met vorderingen, uit welken hoofde ook, op de opdrachtnemer.

13 Aansprakelijkheid

13.1 Opdrachtnemer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade die

opdrachtgever zal lijden als gevolg van een onjuiste of niet tijdige uitvoering van de opdracht, tenzij

opdrachtgever kan aantonen dat er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van

opdrachtnemer. In dat geval bedraagt de schade nimmer meer dan het maximum van het bedrag van de

door opdrachtnemer te verrichten werkzaamheden of een evenredig deel daarvan. Voor gevolg-schade,

zoals winstderving, is opdracht-nemer nimmer aansprakelijk.

13.2 Opdrachtnemer zal indien zij bij de uitvoering van de opdracht of de levering van goederen

derden inschakelt in dat verband steeds de vereiste zorgvuldigheid betrachten. Opdrachtnemer is echter

niet aansprakelijk voor gedragingen of tekortkomingen van deze derden.

13.3 Opdrachtnemer werkt aan het minimaliseren van de kans op een (technische) foutmelding,

desondanks is opdrachtnemer nooit verantwoordelijk en kan opdrachtnemer nooit verantwoordelijk

worden gesteld voor welke fout van menselijke- of technische aard in opdrachtnemer geleverde

diensten of producten. Opdrachtnemer is nooit verantwoordelijk, niet in juridische en niet in wettelijke

vorm voor een mogelijke schade of gevolgschade door

een fout, foutmelding, vertraging of stagnatie van de show, ongeacht de aard van de fout en ongeacht of

deze fout technische apparatuur, artiesten of derden betreft.

13.4 Opdrachtnemer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verlies of diefstal van eigendommen

van opdrachtgever of door / namens hem aanwezige derden op de plek waar de opdracht wordt

uitgevoerd.

13.5 Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle toegebrachte schade c.q. verlies vanwege door of

namens hem aanwezige personen toegebracht aan de eigendommen van opdrachtnemer c.q. namens

opdrachtnemer aanwezig personeel.

13.6 Iedere schade aangebracht aan instrumentarium etc. van de artiest en veroorzaakt door

publiek of personeel van de opdrachtgever, dat zich in de zaal of op het toneel of in de kleedkamer

bevindt, wordt door de opdrachtgever volledig vergoed tegen taxatiewaarde en wel binnen een maand

nadat de eventuele schade is toegebracht. Dit bedrag zal door de opdrachtgever aan de artiest worden

betaald. In geval van een optreden in de openlucht of in een feesttent is de opdrachtgever tevens

aansprakelijk voor schade bij de artiest als gevolg van slechte weersomstandigheden en/of

ondeugdelijke overkapping op podiumbouw.

13.7 De opdrachtnemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid jegens derden voor schade van

welke aard dan ook, onverschillig door welke oorzaak ook ontstaan, behoudens schade die is te wijten

aan opzet of grove schuld van de opdrachtnemer. De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer tegen

dergelijke aanspraken van derden.

14 Intellectuele eigendomsrechten

14.1 Opdrachtgever zal zich ervan onthouden om al dan niet uitgewerkte ideeën of voorstellen van

opdrachtnemer in verband met entertainment of een evenement buiten opdrachtnemer om zelf uit te

(laten) voeren of de uitvoering van entertainment of een evenement te herhalen.

14.2 Zonder schriftelijke toestemming van opdrachtnemer is het de opdrachtgever of door de

opdrachtgever bij het optreden toegelaten derden niet toegestaan:

 1. foto-, film, video, geluids- of andere opnamen of verslagen te (doen) maken van de artiest;
 2. journalisten of andere vertegenwoordigers van de pers toe te laten tot het optreden van de artiest;
 3. de naam en/of beeltenis of geluidsdragers van de optredende artiest te gebruiken in publicitaire

uitingen via welk medium dan ook, behoudens gerichte mailingen en/of uitnodigingen voor de

bijeenkomst.

14.3 Bij iedere overtreding van de in het voorgaande lid vervatte verboden zal de opdrachtgever,

zonder dat de voorafgaande ingebrekestelling is vereist, een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd

zijn van € 12.000,- (zegge: twaalfduizend Euro), alsmede een boete van € 6000,- (zegge: zesduizend

Euro) voor iedere dag of

gedeelte daarvan dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van de opdrachtnemer

nakoming en/of volledige schadevergoeding te vorderen.

15 Factuur en Betalingsvoorwaarden

15.1 Opdrachtnemer heeft de bevoegdheid om voor en tijdens de uitvoering van de overeenkomt de

betaling van een (of meerdere) voorschot(ten) op de overeengekomen prijs te verlangen.

15.2 Betaling dient zonder enige korting te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum en uiterlijk

14 dagen voor de uitvoerdatum op de wijze en in de muntsoort als aangegeven op de factuur, bij

gebreke waarvan opdrachtgever van rechtswege in verzuim is. Opdrachtnemer

is alsdan gerechtigd de overeenkomst te ontbinden onder gehoudenheid van opdrachtgever om

opdrachtnemer volledige schadeloos te stellen. Voorts is opdrachtgever alsdan verplicht opdrachtnemer

te vrijwaren voor alle vorderingen van bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derden.

15.3 Opdrachtgever zal zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van opdrachtnemer zijn

betalingsverplichting niet opschorten, noch hetgeen hij verschuldigd is verrekenen met hetgeen hij

eventueel van opdrachtnemer te vorderen heeft.

15.4 Iedere betaling van opdrachtgever strekt in de eerste plaats in mindering van de kosten,

vervolgens in mindering van de verschenen rente, en tenslotte in mindering van de aan opdrachtnemer

verschuldigde hoofdsom.

15.5 Indien de kostprijs van opdrachtnemer wordt verhoogd als gevolg van tussentijdse

tariefwijzigingen van omzetbelasting, premies sociale verzekeringen, loonbelasting of andere

overheidsheffingen, dan wel als gevolg van prijswijzigingen van derden is opdrachtnemer gerechtigd

deze wijzigingen door te belasten aan opdrachtgever. Ingeval van door te belasten buitenlandse valuta

wordt de op de factuurdatum van opdrachtnemer geldende dagkoers gehanteerd.

15.6 Een factuur is pas voldaan wanneer het bedrag door opdrachtnemer is ontvangen, op het

moment dat het is bijgeschreven op de bankrekening ten name van “Prima Entertainment” te Blaricum.

15.7 Eventuele geschillen tussen opdrachtnemer en opdrachtgever naar aanleiding van door

opdrachtgever gedane reclames, dan wel uit anderen hoofde, geven opdrachtgever niet het recht zijn

betalingsverplichting op te schorten, tenzij hij daartoe door de bevoegde rechter uitdrukkelijk is

gemachtigd.

15.8 Indien opdrachtgever niet binnen 14 dagen na factuurdatum volledig heeft betaald, is

opdrachtgever zonder ingebrekestelling met ingang van de datum waarop de betalingstermijn is

verstreken tot aan de datum van betaling aan opdrachtnemer over het uitstaande bedrag een

onmiddellijk opeisbare rente verschuldigd van 2% per kalendermaand. Een gedeelte van de maand

wordt voor een volle gerekend.

15.9 Ingeval opdrachtgever in gebreke is aan zijn betalingsverplichtingen of nadere verplichtingen te

voldoen, is opdrachtgever over de verschuldigde rente kosten verschuldigd ter verkrijging van de

voldoening buiten rechte, verder te noemen ‘incassokosten’. Deze incassokosten bedragen 15% van de

hoofdsom met een minimum van Euro 115,=.

Uit het enkele feit dat opdrachtnemer juridische bijstand heeft ingeroepen, blijkt de gehoudenheid tot

betaling van incassokosten. Daarnaast draagt opdrachtgever de kosten van gerechtelijke maatregelen

ter verkrijging van betaling, indien daartoe door de opdrachtnemer wordt overgegaan.

15.10 Betaling geschiedt uitsluitend aan de opdrachtnemer. De opdrachtgever is niet bevoegd

betalingen te verrichten aan de artiest.

15.11 In geval opdrachtgever in gebreke is met een betaling, worden alle vorderingen van

opdrachtnemer op opdrachtgever, na daartoe strekkende schriftelijke mededeling van Opdrachtnemer,

onmiddellijk opeisbaar.

16 Toepasselijk Recht

16.1 Op alle overeenkomsten tussen opdrachtnemer en opdrachtgever gesloten, is uitsluitend het

Nederlands recht van toepassing.

17 Wijziging Voorwaarden

17.1 Opdrachtnemer is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen.

Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding Opdrachtnemer

zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de opdrachtgever toezenden. Indien geen tijdstip van

inwerkingtreding is medegedeeld treden wijzigingen jegens de opdrachtgever in werking zodra hem de

wijziging is medegedeeld.

18 Slotbepaling

18.1 De opdrachtgever is zonder schriftelijke toestemming van de opdrachtnemer niet bevoegd zijn

rechten en/of plichten uit hoofde van deze overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te dragen aan

derden.

18.2 In geval een beding in deze voorwaarden nietig mocht worden zijn dan wel vernietigd mocht

worden, blijven de overige bepalingen onverminderd van toepassing. Aan het nietige dan wel

vernietigende beding komt alsdan een zoveel mogelijke overeenkomstige betekenis toe, waarop een

beroep kan worden gedaan