Algemene werkvoorwaarden

 Xclusive Entertainment ALGEMENE WERKVOORWAARDEN: artiesten

xclusive entertainment is de handels- en artiestennaam van Entertainment, gevestigd en kantoorhoudende aan de Klokdijk 12 in veldhoven en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven .Deze algemene werkvoorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, overeenkomsten, dienstenen/of rechtshandelingen van xclusive Entertainment, hierna te noemen: xclusive entertainment.Prijswijzigingen en drukfouten voorbehouden

1 Opties & Boekingen

1.1 Opdrachtgever wordt in de gelegenheid gesteld om een kosteloze optie te plaatsen op een uitvoering van xclusive entertainment, welke wordt bevestigd per e-mail of telefoon.

1.2 Indien Opdrachtgever de genomen optie niet tijdig verlengt of omzet in een boeking dan komt de optie te vervallen.

1.3 Boekingen krijgen te allen tijde voorrang op opties.

1.4 De eerste optant wordt in de gelegenheid gesteld zijn optie om te zetten in een boeking voordat de boeking van een tweede optant wordt geëffectueerd.

1.5 Opdrachtgever ontvangt na het plaatsen van een boeking een overeenkomst per e-mail/post en dient deze te controleren op correctheid.

1.6 De boeking dient definitief te worden gemaakt door Opdrachtgever middels het binnen 48uur per e-mail akkorderen van de overeenkomst, door een daartoe bevoegde medewerker,waarmee Opdrachtgever tevens te kennen geeft akkoord te gaan met de algemenewerkvoorwaarden van xclusive entertainment. Te allen tijde zullen de meest recente werkvoorwaardengelden. Op verzoek worden deze toegezonden.

1.7 Afwijkende, aanvullende of gewijzigde voorwaarden en/of doorhalingen in de overeenkomstmaken deze ongeldig, tenzij deze door xclusive entertainment schriftelijk zijn bevestigd.

2 Prijzen & Betaling:

2.1 Alle genoemde gages zijn exclusief eventuele vervoerskosten, parkeerkosten, verblijfskostenen andere onkosten, exclusief BTW, en gebaseerd op een aanvang niet later dan 11:00 uur,tenzij anders vermeld.

2.2 Voor feestdagen gelden afwijkende tarieven, welke op aanvraag worden verstrekt.

2.3 Opdrachtgever ontvangt bij de overeenkomst een factuur, vergezeld van een VAR-wuo(verklaring arbeidsrelatie) .

2.4 Indien Opdrachtgever niet binnen 10 dagen na factuurdatum schriftelijk en gemotiveerd heeft gereclameerd, wordt Opdrachtgever geacht volledig in te stemmen met de inhoud van defactuur.

2.5 Een minimale aanbetaling van 50% van de overeengekomen som dient binnen 10 dagen na factuurdatum te zijn voldaan per bankoverschrijving, onder vermelding van hetfactuurnummer.

2.6 Indien het gestelde onder punt 2.5 wegens een korte termijn boeking niet mogelijk is dan ontvangt Opdrachtgever nadere betalingsinstructies.

2.7 Tenzij anders overeengekomen dient de eventuele restbetaling binnen 10 dagen na deuitvoeringsdatum te worden voldaan per bankoverschrijving, wederom onder vermelding van het factuurnummer, bij gebreke waarvan Opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling inverzuim zal verkeren.

2.8 Xclusive Entertainment heeft soms meerdere opdrachten op een dag, indien derhalve ter plaatse blijkt dat de uitvoering niet op het overeengekomen tijdstip kan starten kan zogenoemd wachtgeld in rekening gebracht worden. Als alternatief

kan xclusive entertainment ter plaatse echter ook besluiten de duur van de uitvoering in te korten, uiteraard zonder enige restitutie of mindering van deovereengekomen gage.

3 Annulering

3.1 Indien de uitvoering niet kan worden gerealiseerd door Opdrachtgever dient deze dit te allentijde schriftelijk mee te delen aan xclusive entertainment.

3.2 Bij annulering is Opdrachtgever annuleringskosten verschuldigd. Bij annulering binnen 1 mand voor de uitvoering dient 25% van de overeengekomen gage en BTW te wordenvoldaan. Bij annulering tot 15 dagen voor de uitvoering is Opdrachtgever 50% van deovereengekomen gage en BTW verschuldigd. Bij annulering tussen binnen 10 dagen voor deuitvoering dient 75% van de overeengekomen gage en BTW te worden voldaan. Bij annulering binnen 5 dagen voor de uitvoering is Opdrachtgever de volledigovereengekomen gage en BTW verschuldigd.

3.3 Annuleringskosten zijn vanaf het moment van annulering met onmiddellijke ingang opeisbaar. Eventuele incassokosten zijn voor rekening van Opdrachtgever.

3.4 xclusive entertainment is niet aansprakelijk voor het niet (volledig) verrichten van de overeengekomenuitvoering

.3.5 xclusive entertainment behoudt zich het recht voor de overeenkomst op te zeggen indien Opdrachtgever zich niet houdt aan het in de overeenkomst vastgelegde en de geldende algemenewerkvoorwaarden, een en ander naar oordeel van xclusive entertainment.

4 Intellectueel eigendom:

4.1 Het zonder flits fotograferen en/of op beeld opnemen van de uitvoering is nimmer toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van xclusive entertainment.

4.2 Het ter beschikking stellen, publiceren, reproduceren, uitzenden, uploaden of anderszinsopenbaar maken of verspreiden van het met toestemming genomen foto- c.q. videomateriaal is noch de Opdrachtgever noch derden toegestaan behoudens de uitdrukkelijkevoorafgaande schriftelijke toestemming van xclusive entertainment.

4.3 Tijdens de uitvoering van xclusive entertainment zullen mogelijk (audiovisuele) opnamen worden gemaakt door een door zijn aangewezen derde. Door boeking van de uitvoering stemt de opdrachtgever er onherroepelijk en onvoorwaardelijk mee in dat xclusive entertainment onbeperktgerechtigd is om de opnamen, geheel en/of gedeeltelijk, openbaar te (doen) maken, te exploiteren in de meest ruime zin van het woord op elke wijze heden of in de toekomst ookbekend.

4.4 Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder het auteursrecht en naburige rechten,voorvloeiende uit de overeengekomen uitvoering komen geheel en uitsluitend toe aan xclusive entertainment

5 Zorgplicht:

5.1 Opdrachtgever en xclusive entertainment zijn beide verplicht tot geheimhouding tegenover derden tenaanzien van vertrouwelijke informatie welke is verkregen van elkander. Beide partijen kunnen elkaar terzake ontheffing verlenen.

5.2 Opdrachtgever draagt zorgt voor een veilige parkeerplaats in de directe nabijheid van delocatie. Eventuele parkeerkosten zijn voor rekening van Opdrachtgever.

5.3 xclusive entertainment heeft recht op voldoende consumpties en recht op een volledige maaltijd voor rekening van Opdrachtgever.

6 Aansprakelijkheid:

6.1 Opdrachtgever verklaart handtekeningbevoegd te zijn, en daarmee voor nakoming van het inde overeenkomst genoemde, evenals de geldende algemene werkvoorwaarden, borg testaan.

6.2 Indien eigendommen van xclusive entertainment door Opdrachtgever of diens gasten in ongerede raken,zullen de hieruit voortvloeiende kosten in zijn geheel voor rekening komen van Opdrachtgever.

6.3 xclusive entertainment zal nimmer aansprakelijk gesteld kunnen worden voor schade, diefstal of letselgeleden door Opdrachtgever, behalve voor opzet of grove schuld, direct danwel indirectvoortvloeiend uit de al dan niet uitgevoerde uitvoering. Opdrachtgever vrijwaart xclusive entertainment tevens uitdrukkelijk voor iedere vordering door of vanwege derden.

6.4 Deelname aan de uitvoering is geheel op eigen risico.

6.5 Informatie verstrekt door of geplaatst op de website of het kanaal van xclusive entertainment, ongeacht deverschijningsvorm (zoals teksten, afbeeldingen en beeld- of geluidsfragmenten), mag niet worden gewijzigd, gereproduceerd, getransporteerd of gedistribueerd zonder voorafverkregen schriftelijke toestemming van xclusive entertainment. Tevens kan aan de inhoud van deinformatie of de website of het kanaal op geen enkele wijze recht worden ontleend.

6.7 De algemene werkvoorwaarden van xclusive entertainment prevaleren te allen tijde, ook indien de Opdrachtgever algemene voorwaarden hanteert. Faq Hoe plaats ik een optie? Indien u een optie wenst te plaatsen kunt u dit geheel vrijblijvend en kosteloos zowel telefonisch als schriftelijk kenbaar maken. Indien xclusive entertainment beschikbaar is blijft de optie 7 dagen geldig. De optie kan in deze periode worden omgezet in een definitieve boeking. U kunt een optie – op verzoek - opnieuw verlengen mits mogelijk.

Welke informatie is nodig om een overeenkomst op te kunnen maken?

 Datum van optreden

 Tijd van optreden

 N.a.w. van opdrachtgever (inclusief bevoegd persoon namens organisatie i.v.m. ondertekening), inclusief telefoonnummer

 N.a.w. van locatie waar entertainment dient op te treden, inclusief vast telefoonnummer.

 Contactpersoon op locatie v.v. mobiel telefoonnummer.

 Reden van het feest/event/bijeenkomst (programma van de avond / eventueel draaiboek)

 Aantal gasten