Algemene voorwaarden

Algemene dienstverlening, verkoop- en betalingsvoorwaarden zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel, nr 51649624 ,Te Eindhoven

1 Algemeen
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, leveringen, verhuur van goederen en/of diensten van xclusive entertainment gevestigd te Veldhoven.
1.2 Huurder/contractant dient op de hoogte te zijn van de algemene voorwaarden is hiermee akkoord gegaan tijdens mondelinge boeking of afspraken wel dan niet schriftelijk bevestigd. Er kan ook door xclusive entertainment  gevraagd worden schriftelijk te ondertekenen van een overeenkomst.
1.3 Van het in deze voorwaarden bepaalde kan uitsluitend schriftelijk worden afgeweken.

2 Legitimatieplicht
2.1 Huurder/contractant is verplicht zich te legitimeren door middel van een geldig Nederlands rijbewijs of paspoort.

3 Borgsom
3.1 Huurder/contractant is verplicht een door Xclusive entertainment  vast te stellen borgsom ter hand te stellen. Xclusive entertainment  behoudt zich het recht voor vervallen huurtermijnen te verrekenen met de borgsom evenals de kosten van reparatie en/of reiniging en overige kosten.
3.2 Xclusive entertainment  is verplicht deze borgsom bij beëindiging van de huurovereenkomst, nadat huurder/contractant aan al zijn verplichtingen heeft voldaan, aan huurder/contractant terug te geven.

4 Betaling / Tarieven
4.1 Huurder/contractant dient het verschuldigde bedrag vooraf of bij aanvang van de huurperiode contant te voldoen tenzij anders overeengekomen.
4.2 In geval van betaling op rekening wordt overeengekomen dient huurder/contractant het factuurbedrag binnen 14 dagen na factuurdatum te betalen.
4.3 Alle incassokosten die tengevolge van de niet of niet tijdige betaling van huurder/contractant zijn ontstaan of worden veroorzaakt, komen ten laste van huurder/contractant.
4.4 Prijzen / huur per show, project, geleverde goederen / diensten, set typen zijn exclusief B.T.W., heffingen en rechten, extra korting op aanvraag. Drukfouten en prijswijzigingen voorbehouden.
4.5 Betaling op factuur uitsluitend vooraf per bank, minimaal 5 werkdagen voor datum verhuur / show / detachering / contract, tenzij anders schriftleijk overeengekomen. 
4.6 Facturatie geschiedt aan de opdrachtgever / contractant. 
4.7 Bij niet onvangen betaling 5 dagen voor uitvoering, gaat de opdracht door en is de opdrachtgever/contractant verplicht het volledige bedrag te betalen, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

5 Annulering
5.1 Indien huurder/contractant een optie op de huur van goederen of een huurovereenkomst wenst te annuleren, zijn de volgende bepalingen van kracht: indien de annulering geschiedt,
- eerder dan op de derde dag voor de aanvang van de huurperiode, is huurder/contractant 50% van de huurprijs verschuldigd;
- later dan op de vierde dag voor de aanvang van de huurperiode, is huurder/contractant de volledige huurprijs verschuldigd, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
- voor verhuur van de sets gelden vaste annuleringskosten, zoals bepaald op de bevestiging van Xclusive entertainment  staat vermeld.
5.2 Xclusive entertainment  behoudt zich het recht voor om tot die tijd gemaakte kosten in rekening te brengen. 
5.3 Een optie op de huur van goederen is geldig tot een overeengekomen tijdstip, doch uiterlijk 5 dagen voor de aanvang van de huurperiode. Daarna gaat een optie zonder tegenbericht over in een opdracht.
5.4 Bovenstaande bepalingen gelden tevens voor de huur van de drive-in shows & set typen en voor andere door Xclusive entertainment  te verrichten werkzaamheden waaronder vallen installatie en bediening van apparatuur tijdens producties.

6 Opzegging
6.1 Bij overeenkomsten met een duur tot 7 dagen is geen tussentijdse opzegging door Contractant (de huurder/contractant) mogelijk.
6.2 Bij overeenkomsten met een duur van meer dan 1 week kunnen zowel huurder/contractant als Xlusive entertainment  de huurovereenkomst opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van minimaal 2 X 24 uur.
6.3 De opzegging dient te geschieden middels een aangetekend schrijven.
6.4 Binnen de aangegeven opzegtermijn dient huurder/contractant de gehuurde zaken bij Xlusive entertainment  terug te bezorgen, tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen.

7 Verplichtingen huurder/contractant
7.1 Huurder/contractant dient de gehuurde goederen als een goed huisvader te behandelen en te verzorgen, een en ander conform de aanwijzingen van onze medewerkers, meegegeven gebruiksaanwijzingen en andere bepalingen hieromtrent uit de Algemene Voorwaarden of de huurovereenkomst.
7.2 Huurder/contractant dient zorg te dragen voor een passende en veilige opslag van de gehuurde goederen.
7.3 Huurder/contractant is verplicht te allen tijde Xclusive entertainment  toegang te verschaffen tot de gehuurde goederen.
7.4 Huurder/contractant dient zelf de goederen bij Xclusive entertainment  af te halen en op gebreken te controleren. Na beëindiging van de huurovereenkomst dient huurder de goederen terstond terug te bezorgen, in dezelfde staat (behoudens normale slijtage) waarin deze is geleverd.
7.5 Indien huurder niet tijdig op het overeengekomen tijdstip van de huurperiode het door hem gehuurde afhaalt is zulks geheel voor zijn eigen rekening en risico. De huurprijs is te allen tijde verschuldigd over schriftelijk of mondeling overeengekomen huurperiode.
7.6 Indien de gehuurde goederen niet tijdig worden geretourneerd, zal voor iedere dag of dagdeel dat de goederen te laat geretourneerd zijn de volledige dagprijs in rekening worden gebracht.
7.7 Indien de gehuurde goederen worden afgeleverd inclusief reserveonderdelen, dienen bij vervanging van onderdelen de vervangen onderdelen ingeleverd te worden.
7.8 Indien huurder niet in staat is, om welke redenen dan ook, de gehuurde goederen aan Xclusive entertainment  terug te (laten) bezorgen, dient huurder aan Xclusive entertainment  een door Xclusive entertainment  te bepalen schadevergoeding te betalen, ter grootte van de vervangingswaarde van de gehuurde goederen.
7.9 Onderverhuur en beschikbaarstelling van gehuurde goederen aan derden kan uitsluitend geschieden met schriftelijke toestemming van Xclusive entertainment .
7.10 Voor de geluidsinstallatie; een krachtstroomaansluiting met 3 gescheiden fasen, een nul en een aarde, uitgevoerd in een 5-polige CEE-form wandcontactdoos van 32 Ampère. Alle fasen dienen met minimaal 25 Ampère afgezekerd te zijn en bovendien onbelast. Voor de lichtinstallatie; een krachtstroomaansluiting met 3 gescheiden gescheiden fasen, een nul en een aarde, uitgevoerd in een 5-polige CEE-form wandcontactdoos van 32 Ampère. Alle fasen dienen met min.25 Ampère afgezekerd te zijn en bovendien onbelast. Beide aansluitingen moeten worden voorzien van deugdelijke kabel van voldoende dikte. Raadpleeg in geval van twijfel Uw installateur. Bovengenoemde aansluitingen moeten zowel onbelast als onder volle belasting 220 Volt afgeven, wat gecontroleerd zal worden voor het uitladen van de installatie. Mochten er zich alsnog problemen voordoen met de stroomvoorziening zal de daardoor ontstane schade op U verhaald worden.
7.11 Alle kosten met betrekking tot BUMA, STEMRA, SENA- rechten die voortvloeien uit het door huurder ten gehore brengen van muziek, hetzij mechanisch hetzij live, in openbare dan wel gesloten gelegenheden, alsmede van het vastleggen van die muziek op audiodragers, waarbij dit ten gehore brengen en/ of vastleggen geschiedt via door Xclusive entertainment  beschikbaar gestelde apparatuur, zijn geheel voor rekening voor huurder/contractant2 die voorts Xclusive entertainment  vrijwaart tegen elke mogelijke aanspraak ter zake door BUMA/STEMRA/SENA.
7.12 Wanneer er sprake is van een maximaal geluidniveau / wettelijk geluidnorm dan dient Contractant  die vooraf aan te geven bij Xclusive entertainment  en tevens bij boeking met dj die op betreffende datum werkzaam is. De bedrijfleider / eigenaar / contractant  is ten alle tijden zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor het geluidsniveau en evt. Gevolgend / boetes / claimes hiervan.

8 Aansprakelijkheid
8.1 Voor schade die aan huurder/contractant of aan derden direct of indirect ingevolge het gebruik van de gehuurde goederen zou kunnen ontstaan, is Xclusive entertainment  niet aansprakelijk. Huurder/contractant2 zal Xclusive entertainment  ter zake voor alle aanspraken van derden vrijwaren.

9 Verzekering
9.1 Huurder/contractant verklaart zich door ondertekening van de overeenkomst bekend met het feit dat door hem gehuurde niet verzekerd is vanaf het moment waarop de goederen het magazijn verlaten.
9.2 Huurder/contractant dient zorg te dragen voor een dekkende verzekering op de gehuurde goederen tegen verlies, diefstal, molestschade of anderszins aangerichte schade van of aan de gehuurde goederen gedurende de gehele huurperiode. De te verzekeren waarde van de gehuurde goederen wordt op verzoek van huurder/contractant aan deze door Xclusive entertainment  meegedeeld.

10 Schade en gebreken
10.1 Alle kosten voortvloeiende uit reparaties voortkomende uit enige oorzaak die niet als normale slijtage kan worden beschouwd, worden aan huurder/contractant in rekening gebracht.
10.2 Veranderingen en/of reparaties aan de gehuurde goederen zullen uitsluitend door Xclusive entertainment  worden aangebracht resp. verricht.
10.3 Xclusive entertainment  heeft het recht de huurder/contractant geleden gedurende de tijd die benodigd was voor reparatie van de gehuurde goederen te verhalen op huurder/contractant.

11 Meldingsplicht
11.1 Huurder/contractant dient Xclusive entertainment  in te lichten over bij huurder/contractant in wat voor een vorm ook gelegde beslagen op gehuurde goederen over faillissement of een surséance van betaling van huurder/contractant of indien op enige andere wijze de eigendomsrechten van Xclusive entertainment  op de gehuurde goederen dreigen te worden geschaad.
11.2 Huurder/contractant dient bij vermissing, diefstal van of molestschade aan de gehuurde goederen onverwijld aangifte te doen bij de politie en Xclusive entertainment  hiervan in kennis te stellen.
11.3 In de hierboven bedoelde gevallen dient huurder/contractant de curator en bewindvoerder onverwijld inzage te geven in de tussen partijen afgesloten huurovereenkomst.
11.4 Huurder/contractant is verplicht elke schade aan de gehuurde goederen binnen 24 uur na ontdekking aan Xclusive entertainment  te melden.

12 Overmacht
12.1 Onder overmacht wordt verstaan iedere omstandigheid buiten de macht van Xclusive entertainment , van dien aard dat naleving van de overeenkomst redelijkerwijs niet van haar kan worden gevergd.
12.2 Indien Xclusive entertainment  door overmacht de overeenkomst niet tijdig kan nakomen, heeft zij het recht naar haar keuze de overeenkomst op een later tijdstip uit te voeren, dan wel de overeenkomst te ontbinden door een buitengerechtelijke verklaring. In geval van overmacht is Xclusive entertainment  jegens huurder/contractant of opdrachtgever niet tot enige schadevergoeding verplicht.

13 Opschorting en ontbinding
13.1 Wanneer huurder/contractant in verzuim is, is Xclusive entertainment  gerechtigd de nakoming van al haar verbintenissen op te schorten. Indien en voor zover er voldoende samenhang bestaat met het niet nakomen van huurder/contractant.
13.2 Voorts is Xclusive entertainment  als dan gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, waarbij huurder/contractant alsdan de gehuurde zakendient terug te geven, onverminderd ons recht op schadevergoeding, dit geldt eveneens voor shows sets en gemaakte afspraken.
13.3 Onverminderd haar overige rechten, is Xclusive entertainment  gerechtigd om de gehuurde zaken die zich onder huurder/contractant (of derden) bevinden terug te halen, zodra in redelijkheid kan worden aangenomen dat de reële kans bestaat dat huurder/contractant niet aan zijn verplichtingen zal voldoen, hetgeen in ieder geval geacht wordt het geval te zijn indien huurder/contractant in surséance van betaling komt te verkeren.

14 Garantie
14.1 Al het equipment, shows, performences zijn goed en/of in prima staat. We denken op lokatie volledig met u mee en helpen actief in op uw wensen / productie. Xclusive entertainment  hanteert een goed kwaliteitsniveau, en doet alles wat in onze macht ligt om op een uitstekende en zorgeloze performance / show / verhuurproduct te leveren; en een onverhoopt optredend probleem of onverwachte situatie op lokatie zal in de regel direct, onopgemerkt en probleemloos opgelost kunnen worden. Doch bij onverzien optredende storingen of omstandigheden strekt onze verantwoordelijkheid zich maximaal tot het volledig restitueren van de gedane betaling en kunnen wij niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele gevolgschade.

15 Verantwoording opdrachtgever
15.1 U dient zich als een professioneel organisator op te stellen. Schade toegebracht aan ons equipment door andere oorzaken dan ons eigen handelen, zoals verookzaakt door indirecte invloeden als waterschade, brandschade, vandalisme, ondeugdelijke stroom- of locatievoorzieningen alsmede beschading en/of vermissing door onvoldoende security, wordt volledig aan u doorbelast en dient u binnen 30 dagen na facturatie te voldoen, ongeacht uw verzekering u minder en/of later uitbetaalt. Zie ook punten hoofdstuk 9 en 10.

16 optreden Aparatuur benodigheden
16.1 Deejay / artiest van Xlusive entertainment zal optreden via disco-installatie, die aanwezig dient te zijn. Technische benodigheden: 2 Technics SL1200/1210 draaitafels (zonder feedback, pitch +/- 8%) voorzien van Stanton 500 element of vergelijkbaar element. Dubbele c.d. spelers Denon DN2500F of Denon DN2700F of gelijke cd spelers. 2 Highpowered monitorboxen met aparte versterker en instelbaar volume bij de DJ-Booth. Een Dateq GPM8 mengtafel of gelijke, in ieder geval met low, mid, high, EQ en gain instelling per kanaal. Een deugdelijke P.A. / Geluidsinstallatie met voldoende dB.
16.2 Bij evt. buitenlands en/of t.v. of groter optreden van de artiest po overeengekomen datum (data) heeft de artiest het reacht onderhandige overeenkomst te annuleren. Contractant heeft evenwel het recht een nieuwe datum voor een optreden tegen de zelfde voorwaarden en bepalingen vast te leggen.

17 Geschillen
17.1 Alle geschillen die verband houden met of voortvloeien uit door partijen gesloten overeenkomsten worden bij uitsluiting berecht door de bevoegde rechter, tenzij huurder/contractant binnen een maand nadat Xclusive entertainment  zich op dit beding heeft beroepen schriftelijk laat weten voor beslechting van het geschil niet door de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen. Xclusive entertainment  behoudt het recht voor zich te wenden tot de volgens het gemene recht bevoegde rechter.